fbpx

Tag: Bitbucket

9
Lis

Integracja aplikacji App Center z Bitbucket


App Center dostarcza kilka bardzo ciekawych funkcjonalności. Jedną z nich jest połączenie z repozytorium używając najpopularniejszych serwisów.

Wybór serwisu naszego repozytorium.Na przykładzie pokażę sposób połączenia aplikacji React Native używającej App Center z repozytorium BitBucket.

Pierwszym krokiem jest oczywiście dodanie potrzebnych bibliotek i utworzenie projektu (React Native + App Center), o czym można przeczytać tutaj. Wymaganą czynnością będzie też utworzenie konta Bitbucket na stronie https://bitbucket.org i następnie stworzenie nowego repozytorium.

Okno dialogowe tworzenia nowego repozytorium Bitbucket.Po utworzeniu przechodzimy do projektu aplikacji React Native i w katalogu głównym wykonujemy komendy:

git init
git remote add origin nazwa_repozytorium_dostępna_na_stronie_głównej_repozytorium


Następnie:

git add –A 
git commit –m 'init' 
git push -u origin master 


Strona startowa repozytorium Bitbucket.Po wysłaniu projektu na repozytorium dodajemy je w usłudze App Center wybierając z listy dostępnych repozytoriów.


Konfiguracja funkcji aplikacji

Przechodzimy do ustawień projektu w App Center.

Okno dialogowe ustawień projektu aplikacji w usłudze App Center.


Opis wybranych funkcji

Build Frequency – aplikacja może być kompilowana na serwerach App Center po każdym commicie lub manualnie (na żądanie). Bardzo przydatna funkcja, w przypadku zespołu zawierającego kilku testerów – po każdym commicie na wybrany branch tester dostaję powiadomienie o nowej wersji aplikacji.

Automatically increment version code – system dba by nowa wersja aplikacji miała inną wersję; ściąga z developerów obowiązek pamiętania o zmianie numeru wersji.

Run unit test – automatycznie podczas procesu kompilacji uruchamia testy jednostkowe – w przypadku gdy aplikacja ich nie przejdzie, wyświetlany jest komunikat o niepowodzeniu.

Sign builds – App Center mając dostęp do pliku keystore jest w stanie podpisywać cyfrowo aplikację. 

Test on a real device – po udanej kompilacji aplikacja zostaje uruchomiona na fizycznym urządzeniu w chmurze, dzięki czemu zostaje sprawdzona pod kątem ew. crashów i błędów nie wykrytych w trakcie procesu kompilacji.

Distribute builds – aplikacja może być aktualizowana w sklepach Google Play / App Store / Intune w sposób automatyczny.

Podpisywanie pakietów

Jedną z najciekawszych wyżej wymienionych funkcji jest możliwość automatycznego podpisywania aplikacji. Aby to zrobić potrzebujemy wygenerować nowy plik keystore z użyciem przykładowej komendy:

keytool -genkeypair -v -keystore my-upload-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Podczas procesu tworzenia wymagane będzie podanie informacji i haseł. Zalecane jest użycie odpowiednio silnych haseł.

Po utworzeniu klucza, przechodzimy do ustawie projektu w App Center i wybieramy On w sekcji Sign builds.

Okno dialogowe ustawień z sekcją Sign builds.Po dodaniu niezbędnych haseł i wcześniej wygenerowanego pliku wybieramy Save. Od teraz nasza aplikacja będzie automatycznie podpisywana cyfrowo.

Kompilacja po pushu 

Istotną funkcją jest tutaj również buildowanie aplikacji po dodaniu jakichkolwiek zmian na wybranych branchu naszego repozytorium. Upewnijmy się, że w ustawieniach aplikacji App Center funkcja Build frequency jest zaznaczona na Build this branch on every push.


Wartości opcji Build frequency.Sprawmy teraz, że aplikacja wykona build na zewnętrznym serwerze. Dodajmy dowolną zmianę w pliku App.js znajdującym się w katalogu głównym projektu React Native oraz następnie wyślijmy zmianę na repozytorium.

App Center automatycznie zacznie proces kompilacji na zewnętrznym serwerze. W trakcie trwania tego procesu muszą zostać pobrane i zainstalowane niezbędne pakiety i biblioteki dlatego może to chwilę potrwać.

Okno buildowania aplikacji w usłudze App Center.Dystrybucja aplikacji testerom 

Wygenerowany pakiet aplikacji można w łatwy sposób udostępnić innym. W tym celu wybieramy opcję Distribute w menu głównym aplikacji App Center. Następnie wybieramy New Release oraz zamiast manualnie uploadować aplikację wybieramy opcję Distribute an Existing Build oraz wybieramy branch na którym wcześniej została skompilowana aplikacja.

Wybór szczegółów nowej wersji.


W kolejnych krokach wybieramy wersję pakietu aplikacji oraz do kogo skierowane jest udostępnienie. Testerów możemy dodać w zakładce Settings i Collabolators.

Sekcja użytkowników biorących udział w projekcie.Po tych czynnościach testerzy otrzymają powiadomienie o nowej wersji aplikacji.